БЛАНКИ И ДЕКЛАРАЦИИ


Заявление за заверен препис или препис- извлечение с гриф " вярно с оригинала" - важи за всички отдели!

___________________________________________


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМЕН ДЕН ПРИ КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМЕН ДЕН ПРИ ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪРЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯОтдел "ГРАО"

_____________________________________________

Д Е К Л А Р А Ц И Я ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА БРАК ПО ЧЛ.9, АЛ.1 ОТ СЕМЕЙНИЯ КОДЕКС

З А Я В Л Е Н И Е ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ БРАК

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДУБЛИКАТ / ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА МНОГОЕЗИЧНО ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ АКТ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАВЕРКА НА ДОКУМЕНТИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ ЗА ЧУЖБИНА

Д Е К Л А Р А Ц И Я на основание чл.92, ал.З от Закона за гражданската регистрация

АДРЕСНА КАРТА ЗА НАСТОЯЩ АДРЕС

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОСТОЯНЕН АДРЕС

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ

З А Я В Л Е Н И Е за ползване на услуга по погребение

З А Я В Л Е Н И Е за ползване на гробно място

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИ

ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Отдел "Местни данъци и такси":
_____________________________

Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък

Декларация по чл.25 от Наредба №11

Декларация по чл.28 от Наредба №11

ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона

ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона

ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 4 ОТ ЗМДТ ЗА ПРИТЕЖАВАНО ПЛАВАТЕЛНО СРЕДСТВО

ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 4 ОТ ЗМДТ ЗА ПРИТЕЖАВАНО ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНО СРЕДСТВО

ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници

Д А Н Ъ Ч Н А Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 14, ал. 1, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху недвижимите имоти

Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда завършена в груб строеж и на самостоятелните обекти в нея

Данъчна декларация по чл.321 ал.1 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху наследства

ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 49, АЛ. 3 от ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ПРИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩЕСТВА

Искане за издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения към Община Несебър

Данъчна декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък

Данъчна декларация по чл.27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение

Искане за прихващане или възтановяване

Искане за данъчна оценка

Заявление за закриване на партида по чл.54

Справка -декларация за туристически данък по чл. 116 ал. 3 от Закона за туризма

Заявление за издаване на удостоверение за декларирани данни

Заявление за закриване на партида по чл.14

ИСКАНЕ ЗА ЗАВЕРКА НА ДОКУМЕНТИ ПО МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА ЧУЖБИНА

ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА КОПИЕ НА ДОКУМЕНТ ПО МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Декларация за притежаване на кучеДирекция "Устройство на територията,инвестиционно планиране, строителство и контрол върху строителството":
____________________________________
Заявление за издавен виза за проектиране

Заявление за регистриране и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж от четвърта/пета категория

Заявление за заверка на констативен акт (образец 3) за установяване съответствието на строежа и издадените строителни книжа

Заявление за издаване на констативен протокол по чл.181, ал.2 от ЗУТ

Заявление за разрешение за изработване и изменение на подробен устройствен план

Заявление за одобряване на ПУП и одобряване на изменение на ПУП

Заявление за одобряване на подробен устройствен план

Заявление за разрешаване на комплексен проект за инвестиционна инициатива

Заявление за одобряване на инвестиционни проекти

Заявление за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти и издаване разрешение за строеж

Заявление за ползване на специализирана кадастрална карта и издаване на удостоверение по чл.54а, ал.2 от ЗКИР

Заявление за за отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план

Заявление за изчисляване правото на прокарване на външни ЕЛ/ВиК връзки през общински земи

Заявление за разрешение за прокарване на тротоари, улични настилки и зелени площи

Заявление за разрешение за поставяне на временен преместваем обект

Заявление за издаване на разрешение за строеж

Заявление за издаване скица с координати

Заявление за издаване на скици за недвижими имоти

Заявление за удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

Заявление за издаване удостоверение за търпимост на стоеж

Заявление за предоставяне на копие от строителни книжа / проекти/, съхранявани в общинския архив на собственици на сгради, които не са в режим на етажна собственост

Заявление за предоставяне на копие от строителни книжа /проекти/, съхранявани в общинския архив за сгради, които не са в режим на етажна собственост

Заявление за издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство


РЕЖИМИ ПО ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО:
________________________________________


ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на разрешително за движение на тежко или извънгабаритно пътно превозно средство

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПЪТНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО С ЖИВОТИНСКА ТЯГА

ЗАЯВЛЕНИЕ за утвърждаване на маршрут за движение на МПС при атракционна дейност „транспорт до Аквапарк“ или „Джип - Сафари“

ЗАЯВЛЕНИЕ за извършване на атракционна дейност /превоз на пътници/ с регистрирано на територията на община Несебър ППС с животинска тяга – файтонОтдел „Туризъм и туристическа реклама”:
________________________________________


I. Регистрация на места за настаняване от клас "В"
- ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за регистриране за упражняване на дейност хотелиерство в стая за гости или апартамент за гости

- Формуляр за ЕСТИ актуален електронен адрес на ЛИДО в категоризирано или регистрирано място за настаняване

II. Категоризация на места за настаняване от клас "А" и клас "Б" и заведения за хранене и развлечения
- ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ за категоризиране на заведение за хранене и развлечения

- ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ за категоризиране на място за настаняване

- ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ за потвърждаване на категория на място за настаняване или заведение за хранене и развлечения

- З А Я В Л Е Н И Е за промяна в обстоятелствата, вписани в НАЦИОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИСТЪР

- Формуляр за ЕСТИ актуален електронен адрес на ЛИДО в категоризирано или регистрирано място за настаняване


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА РАБОТНО ВРЕМЕ ПРИ ОТКРИВАНЕ НА ОБЕКТ ИЛИ ЗАЯВЯВАНЕ ПРОМЯНА НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА ОБЕКТА

Заявление по образец се подава в Център за административно и информационно обслужване, гр. Несебър, ул. "Еделвайс" № 10, офис №2, гише 4 и 5 телефон 0554 29383;
Цена на услугата - безплатна;
Срок за вписване в Регистър "Работно време на обектите в община Несебър" - 7 дни; Регистърът е публикуван в раздел Икономика - Пулични регистри; Регистър "Работно време на обектите в община Несебър" се води от отдел "Контролен блок" - телефон 29389 и 29395;
Нормативно основание: чл.16б от Закона за защита от шума в околната среда и чл.3, ал.2 от Наредба №1 на Общински съвет - Несебър.
"ПАРКИРАНЕ И ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ" :
_________________

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА МАГНИТЕН СТИКЕР ЗА ДОСТЪП
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА АБОНАМЕНТ НА ПАРКОМЯСТО НА ОБЩИНСКИ ПАРКИНГ
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЛОКАЛНО ПАРКИРАНЕ ПО АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ В СИНЯ ЗОНА
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СЛУЖЕБЕН АБОНАМЕНТ В СИНЯ ЗОНА

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания и за използване на улеснения при паркиране

З А Я В Л Е Н И Е за издаване на стикер за безплатно преференциално паркиране на МПС, управлявани или превозващи хора с увреждания"ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ" :
_________________

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА издаване на разрешение за таксиметров превоз на територията на Община Несебър

ДЕКЛАРАЦИЯ на основание чл.56Б от Наредба №1 за безопасността на движение на територията на община Несебър
ТЪРГОВИЯ НА ОТКРИТО И РИЕ
_________________

Заявление за ползване на общинско място за продажба на ръчно плетиво

Заявление по чл.123 от Наредба № 11 на Общински съвет- Несебър/холограмни стикери/

Заявление за ползване на общинско място пред магазин/дом

Заявление за ползване на общински терен с предварително определена площ за разполагане на маси и др.

Заявление за рекламно- информационна дейност върху рекламно- информационен елемент /РИЕ/, собственост на Община Несебър

Заявление за поставяне на рекламно- информационен елемент /РИЕ/ върху терен- общинска собственост

Заявление за общинска сергия за продажба на риба на Рибна борса " Пристанище", град Несебър

Заявление за ползване общинско място / сергия/

Заявление за ползване общинско място / сергия/ на " Улицата на занаятите"

Заявление за ползване общинско място /сергия/ художници

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПЪТНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО С ЖИВОТИНСКА ТЯГА

ЗАЯВЛЕНИЕ за извършване на атракционна дейност /превоз на пътници/ с регистрирано на територията на община Несебър ППС с животинска тяга – файтон


ЗАЯВЛЕНИЯ КЪМ ОТДЕЛ "ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ":
________________________________________


Заявление за предоставяне на административна услуга общинска собственост

Заявление за отстъпено право на надстрояване и /или пристрояване/

Заявление за закупуване право на собственост върху земя

Заявление за картотекиране отдел „Общинска собственост“

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ИЛИ ПРЕМЕСТВАНЕ НА ВРЕМЕНЕН ПЧЕЛИН ПРИ ПОДВИЖНО ПЧЕЛАРСТВО

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЖИВОТНОВЪДЕН ОБЕКТ - ЛИЧНО СТОПАНСТВО

ДЕКЛАРАЦИЯ по Наредбата за реда за установяване на жилищни нужди и за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Община Несебър

З А Я В Л Е Н И Е по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ /подава се в срок до 10 март/
Общи указания
Приложение 1
Приложение 2


ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗАЛИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ТЕРЕНИ-ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
__________________________________________

Заявление за ползване на зала Център за Култура и Образование " АРТИУМ" гр.Несебър

Заявление за ползване зала- общинска собственост или терен- публична общинска собственост
ДИРЕКЦИЯ "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ"
__________________________________________

Заявление за отпускане на еднократна финансова помощ

Декларация образец еднократна финансова помощ

Заявление за еднократна финансова помощ за новородено или осиновено дете

Заявление за финансова помощ при "ин витро" процедура

Декларация за семейни начала

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ
ОБРАЗОВАНИЕ
__________________________________________

Наредба за прием на деца в общинските детски градини на територията на община Несебър

ЗАЯВЛЕНИЕ за приемане на дете в ДГ

ИСКАНЕ за предоставяне на стипендия на дете/младеж с изявени дарби

Общинско предприятие "Пристанищна инфраструктура"
______________________________________________________

З А Я В Л Е Н И Е ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ДОМУВАНЕ НА КОРАБИ

З А Я В Л Е Н И Е ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРИСТАВАНЕ НА КОРАБИ


ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ГОРИ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО"
______________________________________________________

Заявление за събиране на билки

Искане за отсичане на дървета в частни имоти

Искане за сеч по ЗОСИ-1Отдел „Екология”
__________________________________________

Заявление за участие в общински системи за разделно събиране на отпадъци

Заявление за отсичане, преместване или окастряне на дървета/храсти

ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ
__________________________________________


Заявление за регистрация на сдружение на собствениците по чл. 29, ал. 1 ЗУЕС (изтегли)

Уведомление по чл.46б от ЗУЕС (изтегли)Орган по настойничество и по попечителство
__________________________________________

заявление за издаване на удостоверение на законен настойник или попечител

молба за назначаване на настойник-попечител и настойнически съвет

декларация попълвана от настойници и попечители

годишен отчет представян от настойник или попечител

декларация за притежавано имущество

декларация за съгласие

декларация от законни настойници или попечители


ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИ КЛУБОВЕ
__________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.1 КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.2 КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ

Приложение № 2 ФОРМУЛЯР ЗА ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
Таблица 1 към приложение № 2

Приложение № 3 ИНФОРМАЦИОНЕН ФИНАНСОВ ПЛАН НА СПОРТНИЯ КЛУБ