ЗАПОВЕД № 914/ 08.06.2017 г.

С моя Заповед № 586/03.05.2017 год., на основание чл.90 и чл. 91 от КТ, във връзка с чл.217 ал.3 и ал.5 от Закона за предучилищно и училищно образование е обявен конкурс за заемане на длъжността директор на ДГ „Усмивка“ с.Гюльовца.
В последствие в Община Несебър са постъпили данни и нформация, касаещи дейността и натовареността на ДГ „Усмивка“ с.Гильовца, което изисква допълнителен анализ на цялостната ситуация относно детската градина и евентуално промяна в конкурсните условията за заемане на длъжността Директор.
Предвид гореизложеното, на основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА и в качеството ми на работодател на директорите на Общински детски градини, на основание чл. 217 ал. 3 от Закона за предучилищно и училищно образование, считам за целесъобразно и с настоящата

О Т М Е Н Я М:


Конкурс за заемане на длъжността Директор на ДГ „Усмивка”- с.Гюльовца, обявен със Заповед № 586/03.05.2017 год. на Кмета на Община Несебър.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на служителите, ангажирани с провеждането на конкурса, да се публикува на интернет страницата на Община Несебър, както и да се уведомят лицата, подали заявления за участие в конкурса.
Заповедта не подлежи на оспорване.


НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪРСъгласувал: /П/
/Милена Василева- гл.юрисконсулт „Правно обслужване”/


Изготвил: /П/
/Р.Маркова- Н-к отдел „ЧР и ТРЗ”/


Публикувано на 08.06.2017 от Пресцентър Община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове