ЗАПОВЕД №61/23.01.2020г.


На основание чл.14, ал.7, изр.1 от ЗОС, чл.15, ал.1 и чл.69 ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение №37 от Протокол №3/15.01.2020г. на ОбС - Несебър,

З А П О В Я Д В А М :


1. Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на общински недвижим имот - публична общинска собственост, представляващ: Кабинет №19 за ушно - носно - гърлени болести /помещение №46 по арх.проект/ на площ от 17 кв.м и манипулационна - помещение №27 /по арх. проект/ на площ от 12 кв.м, ползваща се от всички наематели на специализирани кабинети, находящи се на първи надземен етаж от Общинска сграда за здравни дейности „Здравна къща“ в гр.Несебър с идентификатор 51500.502.454.1 по КК на гр.Несебър, АпОС №1876/02.03.2004г.
2. Начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 123.60 лв. /сто двадесет и три лева и шестдесет стотинки/ с ДДС, определена съгласно Приложение №1 към чл.24 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС - Несебър.
3. До участие в конкурса се допускат: Eднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон.
4. Депозит за участие - 10 % от началната конкурсна месечна наемна цена;
5. Специфични условия на конкурса:
- Кабинета да се използва по предназначение посочено в т.1;
- Кандидатите да са лекари и да притежават образователно квалификационна степен „магистър“ по професионално направление „Медицина“ с призната специалност по ушно - носно - гърлени болести;
- Кандидатите да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на кабинетите;
- Кабинета да работи целогодишно и наемателят да осигурява дежурства през почивните дни;
6. Критериите за оценяване:
К1 - Договор с РЗОК - гр. Бургас - 20 точки. Доказва се с представяне на договор с РЗОК - гр.Бургас за съответната година.
Ако в офертата кандидатът се задължава в едномесечен срок от подписване на договора да сключи договор с РЗОК - Бургас - 15точки.
К2 - Целогодишна работа на кабинета:
- При 8 часов работен ден на петдневна работна седмица – 15 точки;
- При 6 часов работен ден на петдневна работна седмица –10 точки;
- При 4 часов работен ден на петдневна работна седмица – 5точки;
- При 4 дневна работна седмица – 4точки;
- При 3 дневна работна седмица – 3точки;
К3 - Активност на профила
- До 5 години стаж към момента на подаване на офертата – 5 точки;
- До 10 години стаж към момента на подаване на офертата – 10 точки;
- До 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 15 точки;
- Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 20 точки;
К4 - Предложена месечна наемна цена:
Най-голям брой точки - 25 получава кандидатът предложил най-висока наемна цена.
За всяка следваща низходяща наемна цена точките се намаляват с по 5т.
К5 - Възможност на специалиста да бъде на разположение /на повикване/ за консултация и дежурство - 5 точки.
К6 - Извършване на специализирани дейности с необходимото за целта оборудване –5 точки.
Комплексна оценка:
К = К1+ К2 + К3 + К4 + К5+К6
При равен брой точки, превес ще има кандидата предложил по - висока цена по критерия К4.
7. Срок за закупуване на конкурсната документация до 16.00 часа:
7.1. На 17.02.2020г. за първа дата за провеждане на конкурса;
7.2. На 24.02.2020г. за втора дата за провеждане на конкурса;
Конкурсна документация се закупува от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.
Конкурсната документация се получава след заплащане на 60.00 /шестдесет/ лева с ДДС по сметка на Община Несебър в „УниКредит Булбанк”, BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най - късно до 16.00ч. на датата посочена в т.7, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.
8. Срок за подаване на писмени оферти до 16.00 часа:
8.1. На 18.02.2020г. за първа дата за провеждане на конкурса;
8.2. На 25.02.2020г. за втора дата за провеждане на конкурса;
На гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, лично или от изрично упълномощено лице с нотариална заверка.
9. Дата, час и място за провеждане на конкурса:
9.1. Първа дата за провеждане - 19.02.2020г. от 10.15ч. в сградата на Общината.
9.2. Втора дата за провеждане - 26.02.2020г. от 10.15ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.8.1 - 18.02.2020г. е постъпило само едно предложение от кандидат, или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия.
ВИКТОР БОРИСОВ/П/
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР
/Съгл.Заповед №1919/11.11.2019г.
и б.л.№Е20199215415 от 20.01.2020г./


Публикувано на 28.01.2020 от Пресцентър Община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове