ЗАПОВЕД
№567/14.04.2021г.


На основание чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 и чл.69 ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет - Несебър и в изпълнение на Решение №363 от Протокол №16/23.03.2021г. на ОбС - Несебър,

ЗАПОВЯДВАМ:
Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на имот частна общинска собственост, представляващ: Помещение на площ от 28 кв.м., с предназначение за търговска дейност, находящо се на първи етаж в Сграда „Младежки клуб“ с идентификатор 51500.501.396.1 по КК на гр.Несебър, ул.“Месамбрия“ №1, актувана с АчОС №6447/16.01.2017г., при следните условия:
1. Начална конкурсна годишна наемна цена, определена съгласно Приложение №1 към чл.24 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС – Несебър, в размер на 8 064 лв. с ДДС.
2. Специфични условия
2.1. С оглед осъществяване на търговска дейност в публично оповестения конкурс имат право да участват ЕТ и ЮЛ, регистрирани по Търговския закон.
2.2. Годишната наемна цена се дължи на две равни вноски:
- За първата година от наемния период:
І - ва вноска при подписване на договора,
ІІ - ра вноска- до 31 август на текущата година.
- За следващата наемна година:
І - ва вноска- до 31 юли на текущата година,
ІІ - ра вноска - до 31 август на текущата година.
2.3. Два пъти в годината, в периода на експлоатация, наемателите следва да представят в Община Несебър – Справка за лицата с действащи трудови договори,
назначени за работа в обекта, която се проверява по служебен път с оглед проверка на заложеното по Критерий К3.
2.4. Наемателят няма право:
- да преотдава или да ползва съвместно с друго лице предоставения имот;
- да го ползва с предназначение различно от това, за което е предоставен;
- да извършва конструктивни промени без изричното съгласие на собственика и то само в случаи за запазване целостта и предназначението на обекта.
3. Депозит за участие в конкурса - 10% от началната конкурсна годишна наемна цена.
4. Критерии за оценяване:
К1 - експлоатация на обекта
- за магазин за промишлени стоки - 20т.;
- за магазин за хранителни стоки - 10т.;
- за офис - 6т.;
- за други цели - 4т.
К2 - Благоприятни за населението на Общината инвестиции (конкретно посочени, стойността им изразена в лева) - за подпомагане на инфраструктурен обект на общината, за подпомагане на социалните, образователните и здравни дейности на общината, за подпомагане на културните и спортни мероприятия на общината и др.
(БИуч/БИмах)х20 ,
Където БИуч.в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най-голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.
К3 - разкриване на работни места -
(РМуч/РМмах)х10 или (РМуч/РМмах)х30
Където РМуч в числителя са предложените работни места от участника, РМмах в знаменателя са максимално предложените работни места от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 10, а когато участникът декларира, че ще назначи най-малко двама работници с постоянен адрес в община Несебър, разликата РМуч/РМмах се умножава с тегловен коефициент 30.
К4 - уседналост на участника
- 30т. - за участник със седалище и адрес на управление населено място в община Несебър, с регистрация на ЕТ или ЮЛ най-малко две години преди датата за провеждане на конкурса и извършващо търговска или ресторантьорска дейност на територията на община Несебър най-малко две години преди датата за провеждане на конкурса. (Прилага се удостоверение от категоризиращия орган, разрешение за продажба на хранителни стоки или друг документ, удостоверяващ декларираното от участника);
- 10 т. - за участник със седалище и адрес на управление населено място в община Несебър, с регистрация на ЕТ или ЮЛ най-малко две години преди датата за провеждане на конкурса;
- 0т. - за останалите участници
К5 - Конкурсна цена – (КЦуч/КЦмах)х20,
Където КЦуч. в числителя е цената, предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена, предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 20.

Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+К3+ К4 +К5
При равен брой точки, превес ще има кандидатът, получил по-висока оценка по критерия К5.
5. Срок за закупуване на конкурсната документация до 16.00 часа:
5.1. На 10.05.2021г. за първа дата за провеждане на конкурса;
5.2. На 17.05.2021г. за втора дата за провеждане на конкурса;
Конкурсна документация се закупува срещу заплащане на 60.00 /шестдесет/ лева с ДДС по сметка на Община Несебър в „УниКредит Булбанк”, BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най - късно до 16.00ч. на датата, посочена в т.5, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.
6. Срок за подаване на писмени оферти до 16.00 часа:
6.1. На 11.05.2021г. за първа дата за провеждане на конкурса;
6.2. На 18.05.2021г. за втора дата за провеждане на конкурса;
На гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, лично или от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.
7. Дата, час и място за провеждане на конкурса:
7.1. Първа дата за провеждане - 12.05.2021г. от 11.00ч. в сградата на Общината.
7.2. Втора дата за провеждане - 19.05.2021г. от 11.00ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.6.1 - 11.05.2021г. е постъпило само едно предложение от кандидат, или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия.

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ:/П/
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪРПубликувано на 16.04.2021 от Пресцентър Община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове