ЗАПОВЕД №1206/11.06.2021г.

На основание чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 и чл.69 ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение №394 от Протокол №17/17.05.2021г. на ОбС – Несебър,
ЗАПОВЯДВАМ:

Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот частна - общинска собственост, представляващ: Помещение с обща площ от 53.82 кв.м., от които 35.67 кв.м. са основни помещения и 18.15 кв.м. са помощни помещения, с идентификатор 51500.501.295.2.6 по КК на гр.Несебър - стара част, находящо се на първи етаж от сграда с идентификатор 51500.501.295.2 по КК на гр.Несебър - стара част, ул.”Тервел” №7, УПИ ІІІ-167, кв.44 по плана на гр. Несебър – стара част, АчОС №6684/26.04.021г.
За помещението е издадено разрешение за ползване на „Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ“, при следните условия:
1. Начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 370.44 лв. /триста и седемдесет лева и четиридесет и четири стотинки/ с ДДС, определена съгласно чл.24 от Наредба №5 на ОбС - Несебър и Приложение №1 т.ІІ-1 към нея.
2. Специфично условие:
- Наемателят няма право да ползва имота с предназначение различно от това, за което е предоставен;
- Наемателят няма право да преотдава или да ползва съвместно с друго лице предоставения имот;
3. Срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.
4. До участие в Конкурса се допускат: Юридически лица или еднолични търговци регистрирани по Търговския закон, както и други правни субекти регистрирани по действащото българско законодателство.
5. Депозит за участие в конкурса - 10% от началната конкурсна месечна наемна цена.
6. Критерии за оценяване:
К1- експлоатация на обекта:
- за офис – 20т.;
- за магазин за промишлени стоки – 10т.;
- за други цели – 5т.;
ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОЕКТ ЗА ПРЕУСТРОЙСТВО НА ОБЕКТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯТА МУ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО, ЗА КОЕТО Е ПРЕДОСТАВЕН, СЪЩИЯ СЕ ИЗГОТВЯ ОТ И ЗА СМЕТКА НА НАЕМАТЕЛЯ, СЛЕД СЪГЛАСУВАНЕТО МУ ОТ ОБЩИНА НЕСЕБЪР.
К2 - Благоприятни за населението на Общината инвестиции (конкретно посочени, стойността им изразена в лева) – за подпомагане на инфраструктурен обект на общината, за подпомагане на социалните, образователните и здравни дейности на общината, за подпомагане на културните и спортни мероприятия на общината и др. (БИуч/БИмах)х20,
Където БИуч. в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най - голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.
К3 - разкриване на работни места - (РМуч/РМмах)х10,
Където РМуч в числителя - са предложените работни места от участника, РМмах в знаменателя са максимално предложените работни места от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 10.
К4 - Конкурсна цена – (КЦуч/КЦмах)х20,
Където КЦуч. в числителя е цената предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 20
Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+К3+К4
При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по - висока оценка по критерия К4.
7. Срок за закупуване на конкурсната документация до 16.00 часа:
7.1. На 01.07.2021г. за първа дата за провеждане на конкурса;
7.2. На 08.07.2021г. за втора дата за провеждане на конкурса;
Конкурсната документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в „УниКредит Булбанк”, BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000, и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най - късно до 16.00ч. на датата посочена в т.7, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.
8. Срок за подаване на писмени оферти - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, лично или от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно:
8.1. На 02.07.2021г. за първа дата за провеждане на конкурса;
8.2. На 09.07.2021г. за втора дата за провеждане на конкурса;
9. Дата, час и място за провеждане на конкурса:
9.1. Първа дата за провеждане – 05.07.2021г. от 11.15ч. в сградата на Общината.
9.2. Втора дата за провеждане - 12.07.2021г. от 11.15ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.8.1. - 02.07.2021г. е постъпило само едно предложение от кандидат, или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия.НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ:/П/
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР


Публикувано на 16.06.2021 от Пресцентър Община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове