ЗАПОВЕД №209/08.03.2022г.

На основание чл.14, ал.1 от ЗОС, чл.17, ал.1 и чл.69, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение №502 от Протокол №21/10.11.2021г. на ОбС - Несебър,


З А П О В Я Д В А М :

Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на имот частна общинска собственост, представляващ: „Магазин“ със застроена площ от 73 кв.м., находящ се в поземлен имот с идентификатор 18469.501.456 по КК на с.Гюльовца, АОС №927/01.02.2001г., с полезна площ, както следва: търговска площ 26 кв.м., склад - 36.40 кв.м. и санитарен възел - 2.25 кв.м., в общинска сграда с идентификатор 18469.501.456.1 по КК на с.Гюльовца, при следните условия:
1. Начална конкурсна месечна наемна цена, определена на основание чл.24 от Приложение №1 от Наредба №5 за РПУРОИ в размер на 195.00 лв. (сто деветдесет и пет лева) с ДДС.
2. Депозит за участие – 10 % от началната конкурсна месечна наемна цена за магазина.
3. Специфично условие на конкурса:
- Отдаваното помещение да се използват единствено за магазини за продажба на промишлени стоки;
4. До участие в конкурса се допускат: Еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон.
5. Критериите за оценяване са:
К1 - Конкурсна цена – (КЦуч/КЦмах)х20
Където КЦуч. в числителя е цената предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена, предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 20
К2 - Благоприятни за населението на Общината инвестиции (конкретно посочени, стойността им изразена в лева) – за подобряване състоянието на отдавания имот, подпомагане на инфраструктурен обект на общината, за подпомагане на социалните, образователните и здравни дейности на общината, за подпомагане на културните и спортни мероприятия на общината и др.
(БИуч/БИмах)х20 ,
Където БИуч. в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най - голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.
К3 - разкриване на работни места - (РМуч/РМмах)х10,
Където РМуч в числителя - са предложените работни места от участника, РМмах в знаменателя са максимално предложените работни места от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 10.
Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+К3
При равен брой точки, превес ще има кандидатът, получил по-висока оценка по критерия К1.
6. Дата и час за извършване на оглед на обекта, предмет на търга - 29.03.2022г. от 10:00ч. до 12:00 часа. Заявки за огледа се приемат до 16.00ч. на 25.03.2022г. на тел.0554/2-93-85.
7. Срок за закупуване на конкурсната документация до 16.00 часа:
7.1. На 31.03.2022г. за първа дата за провеждане на конкурса;
7.2. На 07.04.2022. за втора дата за провеждане на конкурса;
Конкурсна документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в „УниКредитБулбанк” АД, ВIC UNCRBGSF, IBANBG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най - късно до 16.00ч. на датата посочена в т.7, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.
8. Срок за подаване на писмени оферти за участие - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, лично или от пълномощник с нотариално заверено пълномощно.
8.1. На 01.04.2022г. за първа дата за провеждане на конкурса;
8.2. На 08.04.2022 г. за втора дата за провеждане на конкурса;
9. Дата, час и място за провеждане на конкурса:
9.1. Първа дата за провеждане – 04.04.2022г. от 10.45ч. в сградата на Общината.
9.2. Втора дата за провеждане – 11.04.2022г. от 10.45ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.8.1. – 01.04.2022г. е постъпило само едно предложение от кандидат, или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия.
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР


Публикувано на 08.03.2022 от Пресцентър Община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове