O Б Я В Л Е Н И Е
за провеждане на конкурс за длъжността “Началник”
отдел “Информационна сигурност” в община Несебър


Кметът на община Несебър, гр.Несебър, ул.”Еделвайс” 10, тел. за справки 0554/2 93 97, на основание чл.10а от Закона за държавния служител, чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 731/08.04.2014 год.

ОБЯВЯВА КОНКУРС

1. За длъжността – началник, отдел„Информационна сигурност”, дирекция „Контролни дейности и информационна сигурност”


2. Минималните специфични изисквания за заемане на длъжността са:
• Образование: висше;
• Образователна степен : бакалавър;
• Предпочитани специалности , по които е придобито образованието: информатика, електроника, информационни техники и технологии;
• Минимален ранг – III младши;
• Професионален опит: най-малко 4 /четири/ години в областта на телекомуникационните и информационни технологии;
• Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите: опит във внедряването и експлоатацията на информационни технологии, компютърна грамотност, управленски опит, владеене на английски език;
• Специални умения: способност да работи в екип; компетентност свързана с познаване на нормативните актове; способност да работи добре под напрежение; оперативност, комуникативност, отговорност, етичност, лоялност.


3. Начинът на провеждане на конкурса е решаване на тест и интервю с кандидата.

4. Необходимите документи, които кандидатът следва да представи за участие в конкурса:
1) Заявление по образец;
2) Декларация за обстоятелствата по чл.7 ал.1 и 2 от ЗДСл;
3) Копие от документи за придобитата образователна и квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност ако има такава;
4) Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

5. Документите трябва да бъдат подадени лично от кандидата или от упълномощено от него лице в центъра за административно обслужване на граждани при община Несебър, ул.”Еделвайс”10, на гише № 1 в срок от 14 дни, считано от датата на публикуване на обявлението в местен ежедневник.

6. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват чрез изнасянето им на информационното табло в сградата на общинска администрация гр. Несебър, ул.”Еделвайс”10 и в официалния сайт на община Несебър - www.nesebarinfo.com., съгласно нормативно определените срокове.

8. Длъжността началник в отдел “Информационна сигурност” осъществява дейност свързана с инсталирането, конфигурирането и администрирането на необходимия системен и приложен софтуер за работа с компютърните системи според нуждите на съответните отдели; приспособява съществуващите програми с цел модернизиране; избира и инсталира нови компютърни програми на конкретни хардуерни конфигурации и операционни системи; избира и инсталира нови периферни устройства и поддържа съществуващите вече програми; оперира и контролира работата на компютрите и периферното оборудване; проектира и организира компютъризацията на работните места в администрацията; организира поддържането и снабдяването с необходимите материали и резервни части на компютрите в администрацията; осъществява входящ контрол на необходимото информационно осигуряване /системно, приложно/ при закупуване на компютърно оборудване по съществуващата му документация, каталожна и справочна литература; изгражда мрежова среда, като конфигурира и администрира мрежовите параметри на операционна система, на мрежовите периферни устройства и ресурсите за общо ползване; инсталира и поддържа софтуер за диагностика и отстраняване на компютърни вируси и осигурява средства за защита на информацията; администрира, поддържа и архивира база данни; консултира ръководството на администрацията във връзка с информационната сигурност; координира обучението на ръководителите и служителите във връзка с информационната сигурност.
9. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността: - 895 лв.
10. Документи се приемат до 29.04.2014 год.КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР :
/ Н.Димитров/


Публикувано на 16 Apr 2014 от Пресцентър община Несебър

 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове