ЗАПОВЕД №212/08.03.2022г.

На основание чл.14, ал.7, изр.1 от ЗОС, чл.15, ал.1 и чл.69, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет - Несебър и в изпълнение на Решение №588 от Протокол №23/03.02.2022г. на ОС - Несебър,

З А П О В Я Д В А М :

Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на имот публична - общинска собственост, представляващ: Лекарски кабинети и обслужващи помещения, както следа:
- Кабинет за индивидуална практика за първична извънболнична помощ №1 на площ от 15.80 кв.м., манипулационна на площ от 17.20 кв.м. и допълнителни помещения на площ от 14.00 кв.м., находящ се на първи етаж от сграда на Кметство с.Равда, с идентификатор 61056.501.76.1 по КК на с.Равда, УПИ І, кв.28, АпОС №5171/04.04.2012г. и Акт за поправка №5187/08.05.2012г., с начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 114 лв. с ДДС, определена съгласно чл.24 и Приложение №1, т.ІІ от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС - Несебър;
- Стоматологичен кабинет №4 на площ 12.46 кв.м. и обслужващи помещения на площ от 14 кв.м., находящ се на първи етаж от сграда на Кметство с.Равда, с идентификатор 61056.501.76.1 по КК на с.Равда, УПИ І, кв.28, АпОС №5171/04.04.2012г. и Акт за поправка №5187/08.05.2012г., с начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 83.16 лв. с ДДС, определена съгласно чл.24 и Приложение №1, т.ІІ от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС - Несебър;
2. До участие в конкурса се допускат: Еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон.
3. Депозит за участие -10% от началната конкурсна месечна наемна цена, за съответния кабинет.
4. Специфични условия:
- Помещенията да се използват по предназначение посочено в т.1;
- Кандидатите да притежават образователно - квалификационна степен „Магистър“ по професионално направление „Медицина“, да са лекари по обща медицина и с призната специалност, лекари по дентална медицина;
- Кандидатите да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на кабинетите;
- Кабинетите да работят целогодишно и да осигурят дежурства през почивните дни;
- Кандидатите се задължават в едномесечен срок от подписване на договора за наем да сключат договор с РЗОК – гр.Бургас.
5. Критериите за оценяване са:
К1 - Договор с РЗОК - Бургас - 20 точки. Доказва се с представяне на договор с РЗОК - Бургас за съответната година.
Ако в офертата кандидатът се задължава в едномесечен срок от подписване на договора за наем да сключи договор с РЗОК - Бургас - 15 т.
К2 - Целогодишна работа на кабинета:
- При 8 часов работен ден на петдневна работна седмица 15 точки;
- При 6 часов работен ден на петдневна работна седмица 10 точки;
- При 4 часов работен ден на петдневна работна седмица 5 точки;
- При 4 дневна работна седмица 4 точки;
- При 3 дневна работна седмица 3 точки;
К3 – Активност на профила
- До 5 години стаж към момента на подаване на офертата – 5 точки;
- До 10 години стаж към момента на подаване на офертата – 10 точки;
- До 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 15 точки;
- Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 20 точки;
К4 - Предложена месечна наемна цена:
Най - голям брой точки - 25 получава кандидатът, предложил най - висока наемна цена.
За всяка следваща низходяща наемна цена точките се намаляват с по 5т.
К5 - Възможност на специалиста да бъде на разположение /на повикване/ за консултация и дежурство - 5 точки.
К6 – Извършване на специализирани дейности с необходимото за целта оборудване – 5точки;
Комплексна оценка:
К = К1+ К2 + К3 + К4 + К5+К6
При равен брой точки, превес ще има кандидата предложил по - висока цена по критерия К4.
6. Дата и час за извършване на оглед на обекта, предмет на търга - 29.03.2022г. от 10:00ч. до 12:00 часа. Заявки за огледа се приемат до 16.00ч. на 25.03.2022г. на тел.0554/2-93-85.
7. Срок за закупуване на конкурсна документация - до 16.00 часа на:
7.1. На 31.03.2022г. - за първата дата за провеждане на конкурса;
7.2. На 07.04.2022г. - за втора дата за провеждане на конкурса;
Конкурсна документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в Уни Кредит Булбанк”, BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най - късно до 16.00ч. на датата посочена в т.7, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.
Платежното нареждане за закупените конкурсни книжа по указаната сметка на Община Несебър трябва да съдържа наименованието на участника, който е извьршил плащането и който ще участва в Конкурса, както и наименованието на обекта, за който са закупени информационните книжа.8. Срок за подаване на писмени оферти - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, лично или от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.
8.1. На 01.04.2022г. - за първата дата за провеждане на конкурса;
8.2. На 08.04.2022г. - за втора дата за провеждане на конкурса;
9. Дата, час и място за провеждане на конкурса:
9.1. Първа дата за провеждане – 04.04.2022г. от 10.15ч. в сградата на Общината.
9.2. Втора дата за провеждане – 11.04.2022г. от 10.15ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.8.1 – 01.04.2022г. е постъпило само едно предложение от кандидат, или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия.

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР


Публикувано на 08.03.2022 от Пресцентър Община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове