О Б Щ И Н А  Н Е С Е Б Ъ Р


З А П О В Е Д  №436


Гр.Несебър,27.03.2015г.


            На основание чл.37, ал.1 от ЗОС и чл.69, ал.1 във връзка с чл.43, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение №1063 от Протокол №29/10.02.2015г. на Общински съвет -Несебър


З А П О В Я Д В А М :


 Да се проведе публично оповестен конкурс за учредяване на право на строеж върху недвижими имоти - общински имоти, при следните условия:

1. Право на строеж върху УПИ І, кв.6103 по плана на к.к.”Сл.бряг-запад”, гр.Несебър, с кад.№51500.506.291 по КК на гр.Несебър, целия на площ от 843 кв.м, отреден за „КОО”, АОС №5137/09.03.2012г. с начална конкурсна цена  в размер на 30 389 лв. / тридесет хиляди триста осемдесет и девет лева/  без ДДС.

            2. Право на строеж върху УПИ ІV, кв.7101 по плана на к.к.”Сл.бряг-запад”, гр.Несебър, с кад.№51500.506.222 по КК на гр.Несебър, целия на площ от 1488 кв.м, отреден за „Административно делово обслужване”, АОС №4649/13.05.2011г., АОС №4196/19.11.2010г. с начална конкурсна цена  в размер на 52 891 лв. / петдесет и две хиляди осемстотин деветдесет и един лева/  без ДДС.

            3. Право на строеж върху УПИ V, кв.7103 по плана на к.к.”Сл.бряг-запад”, гр.Несебър, с кад.№51500.506.191 по КК на гр.Несебър, целия на площ от 660 кв.м, отреден за „Търговия”, АОС №5139/09.03.2012г. с начална конкурсна цена  в размер на 23 762 лв. / двадесет и три хиляди седемстотин шестдесет и три лева/  без ДДС.

            4. Право на строеж върху УПИ І, кв.7301 по плана на к.к.”Сл.бряг-запад”, гр.Несебър, с кад.№51500.506.197 по КК на гр.Несебър, целия на площ от 912 кв.м, отреден за „КОО”, АОС №5140/09.03.2012г. с начална конкурсна цена  в размер на 49 250 лв. / четиридесет и девет хиляди двеста и петдесет лева/  без ДДС.

5. Критерии за оценяване:

К1 – Бизнес план, относно педназначението на обекта, който ще бъде построен:
 1. за търговия и офиси                                       - 10т.

 2. за търговия                                                       -   9т.

 3. за офиси                                                            -   9т.

 4. за заведение за обществено хранене         -   8т.

 5. за други                                                             -   6т.            К2 – Представен идеен проект                                      -   5т.

К3 – Разкриване на работни места – (РМуч/РМмах)х10

            Където РМуч в числителя-са предложените работни места от участника, РМмах в знаменателя са максимално предложените работни места от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 10.

К4 – Благоприятни за населението на Общината инвестиции (конкретно посочени, стойността им изразена в лева) – за подпомагане на инфраструктурен обект на общината, за подпомагане на социалните, здравни, образователни дейности на общината, за подпомагане на културните и спортни мероприятия на общината и др. (БИуч/БИмах)х20,

Където БИуч в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най-голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.

К5 – Срок за построяване на обекта                - (Смин/Суч)х20

            Където Смин в числителя е минималния срок за построяването на обекта, предложен от някой от кандидатите, Суч в знаменателя е предложения срок от участника, умножен с тегловен коефициент 20.

К6 – Конкурсна цена                    -          (КЦуч/КЦмах)х20

Където КЦуч. В числителя е цената предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 20


            Краен резултат за оценяване: К=К1+К2+К3+К4+К5+К5+К6


            При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по-висока оценка по критерия К6.

6. Специфично условие – въз основа на учреденото право на строеж, суперфициарът ще има право да построи:


            6.1. Върху УПИ І, кв.6103 – едноетажна постройка със Застроена площ – 168,60 кв.м и Разгъната застроена бруто площ – 168,60 кв.м, с предназначение „За КОО”;

6.2. Върху УПИ ІV, кв.7101 – едноетажна постройка със Застроена площ – 297,60 кв.м и Разгъната застроена бруто площ – 297,60 кв.м, с предназначение „За административно и делово обслужване”;

6.3. Върху УПИ V, кв.7103 – едноетажна постройка със Застроена площ – 132,00 кв.м и Разгъната застроена бруто площ – 132,00 кв.м, с предназначение „За Търговия”;

6.4. Върху УПИ І, кв.7301 – едноетажна постройка със Застроена площ – 273,60 кв.м и Разгъната застроена бруто площ – 273,60 кв.м, с предназначение „За КОО”.

7. Депозит за участие – 10% от началната конкурсна цена, както следва:

7.1. За право на строеж върху УПИ І, кв.6103 – 3 038,90 лв.

7.2. За право на строеж върху УПИ ІV, кв.7101 – 5 289,10 лв.

7.3. За право на строеж върху УПИ V, кв.7103 – 2 376,20 лв.

7.4. За право на строеж върху УПИ І, кв.7301 – 4 925,00 лв.


  

8. До участие се допускат физически и юридически лица.

9. Срок за закупуване на конкурсната  документациядо 16.00 часа на:

-   20.04.2015г.– за първата дата за провеждане на конкурса;

-   27.04.2015г.– за втора дата за провеждане на конкурса.

Конкурсната документация се закупува срещу заплащане на 60.00лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в Уни Кредит Булбанк”,   BIC UNCRBGSF,  IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000

и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най-късно до 16.00ч. на датата посочена в т.9, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.

10. Срок за подаване на заявление за участие - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър на:

-    21.04.2015г.– за първата дата за провеждане на конкурса;

-   27.04.2015г. – за втора дата за провеждане на конкурса.

11. Дата, час и място за провеждане на конкурса:

- Първа дата за провеждане – 22.04.2015г. от 11.00ч. в сградата на Общината.

- Втора дата за провеждане – 29.04.2015г. от 11.00ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.10 – 21.04.2015г. е постъпило заявление за участие само от един кандидат за съответния имот или ако е допуснат до участие в конкурса само един кандидат.


ВИКТОР БОРИСОВ /П/


Публикувано на 02 Apr 2015 от Пресцентър община Несебър

 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

 • Профил на купувача
 • Търгове
 • Конкурси
 • Обществени поръчки
 • Отчети
 • Регистри
 • Програми, проекти и планове