ОБЩИНА НЕСЕБЪР
O Б Я В Л Е Н И Е
за провеждане на конкурс за длъжността „Началник”
отдел “Общинска собственост” в община Несебър


Кметът на община Несебър, гр.Несебър, ул.”Еделвайс” 10, тел. за справки 0554/2 93 97, на основание чл.10а от Закона за държавния служител, чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 1879 /24.11.2015 год.


ОБЯВЯВА КОНКУРС1. За длъжността – Началник отдел „Общинска собственост”

2. Минималните специфични изисквания за заемане на длъжността са:
• Образование: висше;
• Образователна степен : бакалавър;
• Предпочитани специалности, по които е придобито образованието: право, архитектура, строителство и геодезия.
• Минимален ранг – III младши;
• Професионален опит: най-малко 4 /четири/ години в областта на административната, деловодната и управленска дейности;
• Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите: компютърна грамотност - владеене на Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet; владеене на английски език е предимство;
• Специални умения: лидерски умения; способност да мотивира, организира и ръководи екип; компетентност свързана с познаване на нормативните актове; способност да взема решения, съобразно политиката на общината; етичност, лоялност, комуникативност, отговорност, коректност.

3. Начинът на провеждане на конкурса е решаване на тест и интервю с кандидата.

4. Необходимите документи, които кандидатът следва да представи за участие в конкурса:
1) Заявление по образец;
2) Декларация за обстоятелствата по чл.7 ал.1 и 2 от ЗДСл;
3) Копие от документи за придобитата образователна и квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност ако има такава;
4) Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

5. Документите трябва да бъдат подадени лично от кандидата или от упълномощено от него лице в центъра за административно обслужване на граждани при Община Несебър, ул.”Еделвайс”10, на гише № 1 в срок от 10 дни, считано от датата на публикуване на обявлението в местен ежедневник.

6. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват чрез изнасянето им на информационното табло в сградата на общинска администрация гр. Несебър, ул.”Еделвайс”10 и в официалния сайт на община Несебър - www.nesebarinfo.com, съгласно нормативно определените срокове.

7. Кратко описание на длъжността началник отдел “Общинска собственост:
Организира, ръководи, координира и контролира работата на служителите в отдела в съответствие със действащите законови и подзаконови нормативни актове; координира и контролира процесите по управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост; изготвя доклади към кмета с предложения за разработване на ПУП, касаещи имоти общинска собственост; подготвя проект на докладни записки до Общински съвет – Несебър; участва в комисии за разработване стратегии и програми на Община Несебър за управление и разпореждане с имоти общинска собственост; изготвя становища касаещи състоянието на общинската собственост; организира работата на комисии за провеждане на конкурси и търгове свързани с отдаването под наем, аренда, право на ползване на имоти общинска собственост, земеделски земи, пасища, мери и гори; изготвя актове и договори в изпълнение решения на Общински съвет- Несебър относно разпореждане, управление и ползване на общински имоти; контролира сроковете по изпълнение решенията на Общински съвет; изготвя становища, анализи и предложения за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост; дава експертни мнения и оценки по всякакви въпроси, свързани с основните направления на дейност в отдела; организира планирането, изпълнението и отчетността на работата в отдела; осъществява организационни връзки и взаимоотношения с ръководството на общинска администрация, с ръководителите на структурни звена и с преките изпълнители.

8. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността: - 880 лв.
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР : /П/
/Николай Димитров/

Публикувано на 26 Nov 2015 от Пресцентър община Несебър

 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове