ОБЩИНА НЕСЕБЪР
На основание чл.91 от Кодекса на труда, във връзка с чл.37 ал.6 от Закона за народната просвета и заповед № 1881/26.11.2015 г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС

1. Конкурси за заемане на длъжностите:
1) Директор на ЦДГ „Моряче”- гр.Несебър
2) Директор на ЦДГ „Детски свят”- с.Кошарица
3) Директор на ЦДГ „Пролет”- с.Тънково

2. Кратко описание на длъжността.

Директорът на детското заведение е пряко подчинен на Кмета на Община Несебър. Същият планира, организира, ръководи и отговаря за реализиране на държавната политика в областта на предучилищното образование, възпитателно-образователния процес и цялостната административно-управленска и финансова дейност в детското заведение. Директорът представлява институцията пред органи, организации, юридически и физически лица в съответствие с предоставените му правомощия.
Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

3.Изисквания за заемане на длъжността:
1) Да са български граждани;
2) Да отговарят на изискванията на чл.40, ал.4 от Закона за народната просвета – да не са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление, да не са лишени от право да упражняват професията си и да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на децата;
3) Да нямат наложено дисциплинарно наказание “уволнение” по чл.188, т. 3 от КТ и трудовото им правоотношение като директор на детска градина не е било прекратявано на основание чл.330, ал.2, т. 6 от Кодекса на труда или на основание чл.328, ал.1, т.5 от Кодекса на труда в едногодишен срок преди подаване на документите за конкурса, освен ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред;
4) Да имат завършено висше образование, образователно-квалификационна степен “бакалавър” или ” магистър” – специалност „Детска и предучилищна педагогика” в съответствие с чл. 37, ал. 2 от ЗНП и професионална квалификация “учител” или педагогическа правоспособност, която позволява да се изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа на директор / чл.3 от Наредба № 3 от 18.02. 2008 година за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета/ в детската градина, за която кандидатстват;
5) Да имат не по-малко от 3 години учителски трудов стаж, по смисъла на чл.19, ал.1 и ал.2 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж;
6) Да притежават компютърна грамотност- Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.
4. Начинът на провеждане на конкурсите:
1. Конкурсът за заемане на длъжността „директор” на ЦДГсе провежда в три етапа:
1.1. Допускане по документи.
1.2. Писмен изпит – тест и/или казус.
1.3. Интервю.
2. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.
3. Недопуснатите до конкурс кандидати се уведомяват писмено за съображенията за отказа.
4. Допуснатите до конкурс кандидати се уведомяват писмено за датата и часа на започване и мястото за провеждане на конкурса. Писменият изпит се провежда в сградата на Община Несебър.
5. Писменият изпит включва решаване на тестови задачи и/или казуси, свързани с прилагането на нормативната уредба, действаща в системата на народната просвета и със специфичното съдържание на функциите и отговорностите на длъжността „директор" на общинска детска градина.
6. Интервюто се провежда след обявяване на резултатите от теста, като допуснатите кандидати се подреждат по азбучен ред.
7. Конкурсната комисия, преди започването на интервюто, запознава кандидатите със системата за определяне на резултатите.
8. При интервюто ще бъдат преценявани професионалните и делови качества на кандидатите и ще бъдат оценявани по следните критерии:
- Познаване и прилагане на нормативните актове в системата на народната просвета;
- Познаване и прилагане на нормативните актове, свързани с длъжността „директор”, с оглед на ефективното й изпълнение;
- Управленска компетентност (способност за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и очаквани резултати, способност за разрешаване на проблеми, за вземане на управленски решения и за обосноваване на средства за тяхното осъществяване);
- Организационна компетентност (способност за планиране и организиране на дейността и осигуряване на изпълнението на приоритетни задачи);
- Комуникативни умения и езикова култура.
5. Необходимите документи:
1. Заявление за участие в конкурса, адресирано до кмета на община Несебър, с посочени професионални мотиви за заемане на длъжността. При кандидатстване за повече от една конкурсна длъжност, кандидатът подава едно заявление, в което подрежда желанията си по ред;
2. Документ за самоличност (копие);
3. Документ за завършена степен и специалност на висшето образование (копиe);
4. Професионална автобиография;
5. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ професионалния опит (копия);
6. Свидетелство за съдимост в срок на валидност (копие);
7. Карта за предварителен медицински преглед , когато са изтекли повече от три месеца от последното прекратяване на трудовото/служебното правоотношение на кандидата;
8. Удостоверение, че кандидатът не се води на диспансерен учет за психично заболяване;
9. Документи за научно звание или научна степен, за професионално-квалификационна степен, ако кандидатът притежава такива (копия);
10. Документи за компютърна грамотност и за ползване на чужди езици, ако кандидатът притежава такива (копия).
Копията от представените документи следва да са ясни и четливи.
Копията от документите, удостоверяващи трудов, служебен и/или осигурителен стаж, следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.
6. Срок и място за подаване на документите:
Документите трябва да бъдат подадени лично от кандидата или от упълномощено от него лице в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Несебър, ул.”Еделвайс”10, гише № 1 в едномесечен срок от публикуване на обявлението в местния печат.
Документите се подават в запечатан плик с посочени имена на кандидата, точен адрес и телефон за връзка.
Документите се приемат всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа.
Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват чрез изнасянето им на информационното табло в сградата на общинска администрация гр. Несебър, ул.”Еделвайс”10 и в официалния сайт на община Несебър - www.nesebarinfo.com, съгласно нормативно определените срокове.
Лице за контакти: Росица Маркова- Началник отдел „Човешки ресурси и ТРЗ”, тел.0554/2-93-97.


КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР : /П/ /Николай Димитров/

Публикувано на 01 Dec 2015 от Пресцентър община Несебър

 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове