СПИСЪК
на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурс за длъжността
началник отдел „Общинска собственост”Kонкурсната комисия, определена със заповед № 1883/26.11.2015 г. на кмета на Община Несебър, след преглед и преценка на представените документи, реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Елисавета Андреева Русева
2. Милена Драгнева Йорданова
3. Нелина Желева Колева


ІІ. Недопуснати кандидати:

1. Антоанета Георгиева Стоева
Подадените документи с вх.№ Н1-ОА1-5903/07.12.2015 г. са пълни, но участника няма необходимия професионален опит за заемане на длъжността.
Основание за недопускане: Чл. 10в, ал. 1 от ЗДСл и чл. 20, ал. 2 НПКДС – представените документи не удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания за заемането на длъжността.

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 22 декември 2015 г. /вторник/ в 09.00 часа за провеждане на конкурс /решаване на тест/ в сградата на Община Несебър- гр. Несебър, ул. „Еделвайс“ №10, зала-партер.
Интервю с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе в сградата на Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10, зала-партер на същата дата /22.12.2015 г./, след като бъдат проверени тестовете на кандидатите.


Нормативна база, върху която ще бъде изготвен теста:

1. Закон за общинската собственост
2. Закон за собствеността
3. Закон за задълженията и договорите
4. Закон за държавния служител
5. Закон за местното самоуправление и местната администрация
6. Закон за устройство на територията
7. Правилник за вписванията
8. Наредба №5 на ОбС Несебър за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: /П/
/зам.-кмет Виктор Борисов/


Публикувано на 14 Dec 2015 от Пресцентър община Несебър

 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове