З А П О В Е Д
№1068/28.07.2020г.


На основание чл.14, ал.7, изр.1 от ЗОС, чл.15, ал.1 и чл.69 ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет - Несебър и в изпълнение на Решение №182 от Протокол №7/23.06.2020г. на ОбС - Несебър,

З А П О В Я Д В А М :1. Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на общински недвижими имоти публична - общинска собственост, представляващи стоматологични кабинети и обслужващи помещения към тях, при следните условия:
- Стоматологичен кабинет, находящ се в сграда с кадастрален №18469.50223.3 по кадастралната карта на с.Гюльовца, представляваща южно крило на Административна сграда за комплексно и здравно обслужване на населението в УПИ I, кв.23, АпОС №2370/17.04.2006г., с полезна площ от 21.24 кв.м. /помещение 5а по арх.проект/, ведно с 6,1 кв.м ид.части от общите части на сградата с начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 113.52 лв. /сто и тринадесет лева и петдесет и две стотинки/ с ДДС;
- Стоматологичен кабинет с полезна площ от 12 кв.м. ведно с помощни помещения на обща площ от 19.50 кв.м, включващи: санитарно помещение – 5 кв.м, WC – 3.50 кв.м и чакалня – 11.00 кв.м., находящ се в едноетажна сграда ”Здравна служба” с идентификатор 5382502.75.3 по КК на с.Оризаре, построена в УПИ VІІІ, кв.42 по регулационния план на с.Оризаре, съставляващ позeмлен имот с идентификатор 53822.502.75 по кадастралната карта на с.Оризаре, съгласно АпОС №1013/22.02.2001г., с начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 83.70 лв. /осемдесет и три лева и седемдесет стотинки/ с ДДС;
2. До участие в конкурса се допускат: Eднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон.
3. Депозит за участие - 10 % от началната конкурсна месечна наемна цена за съответния стоматологичен кабинет;
4. Специфични условия на конкурса:
- Кабинетите да се използват по предназначението посочено в т.1;
- Кандидатите да са лекари по дентална медицина;
-Кандидатите да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на кабинетите;
- Кабинетите да работят целогодишно и наемателят да бъде на разположение през дните, в които кабинетите не работят;
- Кандидатите да сключат договор с РЗОК - Бургас;
6. Критериите за оценяване:
К1 - Договор с РЗОК - гр. Бургас - 20 точки. Доказва се с представяне на договор с РЗОК - гр.Бургас за съответната година.
Ако в офертата кандидатът не е представил такъв се задължава в едномесечен срок от подписване на договора за наем да сключи договор с РЗОК - Бургас - 15точки.
К2 - Целогодишна работа на кабинета:
- При 8 часов работен ден на петдневна работна седмица - 15 точки;
- При 6 часов работен ден на петдневна работна седмица -10 точки;
- При 4 часов работен ден на петдневна работна седмица - 5 точки;
- При 4 дневна работна седмица - 4точки;
- При 3 дневна работна седмица - 3точки;
К3 - Активност на профила
- До 5 години стаж към момента на подаване на офертата - 5 точки;
- До 10 години стаж към момента на подаване на офертата - 10 точки;
- До 15 години стаж към момента на подаване на офертата - 15 точки;
- Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата - 20 точки;
К4 - Предложена месечна наемна цена:
Най-голям брой точки - 25 получава кандидата предложил най-висока наемна цена.
За всяка следваща низходяща наемна цена точките се намаляват с по 5т.
К5 - Извършване на специализирани дейности с необходимото за целта оборудване - 5 точки.
Комплексна оценка:
К = К1+ К2 + К3 + К4 + К5
При равен брой точки, превес ще има кандидатът, предложил по-висока цена по критерия К4.
7. Срок за закупуване на конкурсната документация до 16.00 часа:
7.1. На 17.08.2020г. за първа дата за провеждане на конкурса;
7.2. На 24.08.2020г. за втора дата за провеждане на конкурса;
Конкурсна документация се закупува след заплащане на 60.00 /шестдесет/ лева с ДДС по сметка на Община Несебър в „УниКредит Булбанк”, BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най - късно до 16.00ч. на датата посочена в т.7, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане,
лично или от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.
Платежното нареждане за закупените конкурсни книжа по указаната сметка на Община Несебър трябва да съдържа наименованието на участника, който е извьршил плащането и който ще участва в Конкурса, както и наименованието на обекта, за който са закупени информационните книжа.
8. Срок за подаване на писмени оферти до 16.00 часа:
8.1. На 18.08.2020г. за първа дата за провеждане на конкурса;
8.2. На 25.08.2020г. за втора дата за провеждане на конкурса;
На гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, лично или от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.
9. Дата, час и място за провеждане на конкурса:
9.1. Първа дата за провеждане - 19.08.2020г. от 10.15ч. в сградата на Общината.
9.2. Втора дата за провеждане - 26.08.2020г. от 10.15ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.8.1 - 18.08.2020г. е постъпило само едно предложение от кандидат или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия.

ВИКТОР БОРИСОВ/П/
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР
/Съгл.Заповед №1919/11.11.2019г. и
б.л.№ Е20199215722/28.07.2020г./
Публикувано на 29.07.2020 от Пресцентър Община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове