ЗАПОВЕД
№568/14.04.2021г.


На основание чл.14, ал.7, изр.1 от ЗОС, чл.15, ал.1 и чл.69, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет - Несебър и в изпълнение на Решение №364 от Протокол №16/23.03.2021г. на ОбС - Несебър,

ЗАПОВЯДВАМ:
Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на имот публична - общинска собственост, представляващ: лекарски кабинети, находящи се на второ ниво ведно с манипулационна за общо ползване в общинска сграда „Здравна къща - Несебър“, с филиал на ЦСМП, находяща се в гр.Несебър в УПИ XXXI кв.55 по плана на гр.Несебър - нова част, с идентификатор 51500.502.454.1 по КК на гр.Несебър, актувана с АпОС №1876/02.03.2004г., при следните условия:
1. Начална конкурсна месечна наемна цена, определена съгласно чл.24 и Приложение №1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС - Несебър:
17 кв.м. х 7.20лв. + 12.48/4 кв.м. х 0.60лв. = 122.40лв. +1.87лв.= 124.27лв. с ДДС, като за всеки кабинет е както следва:
- Кабинет №6 /помещение №47 по арх.проект/ на площ от 17 кв.м., както и манипулационна /помещение №32 по арх.проект/ на площ от 12.48кв.м., което се ползва съвместно от наемателите на другите специализирани кабинети, находящи се на второ ниво в „Здравна къща“ - Несебър - за Педиатричен кабинет, в размер на 124.27 лв. с ДДС;
- Лекарски кабинет №42 /помещение №42 по арх.проект/ на площ от 17 кв.м и манипулационна /помещение №32 по арх.проект/ на площ от 12.48 кв.м за общо ползване от специализираните кабинети, находящи се на второ ниво от „Здравна къща“ - Несебър, в размер на 124.27 лв. с ДДС;
- Лекарски кабинет №20 /помещение №43 по арх.проект/ на площ от 17 кв.м и манипулационна /помещение №32 по арх.проект/ на площ от 12.48 кв.м за общо ползване от специализираните кабинети, находящи се на второ ниво от сградата от „Здравна къща“ – Несебър, в размер на 124.27 лв. с ДДС;
2. До участие в конкурса се допускат: Еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон.
3. Депозит за участие -10% от началната конкурсна месечна наемна цена за съответния кабинет.
4. Специфични условия:
- Кабинетите да се използват по предназначението посочено в т.1;
- Кандидатите да притежават образователно-квалификационна степен „Магистър“ по професионално направление „Медицина“, да са лекари по обща медицина и с призната специалност;
- Кандидатите да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на кабинетите;
- Кабинетите да работят целогодишно;
- Кандидатите се задължават в едномесечен срок от подписване на договора за наем да сключат договор със РЗОК - Бургас.
5. Критериите за оценяване са:
К1 - Договор с РЗОК - Бургас - 10 точки. Доказва се с представяне на договор с РЗОК - Бургас за съответната година.
Ако в офертата кандидатът се задължава в едномесечен срок от подписване на договора за наем да сключи договор с РЗОК - Бургас - 5 т.
К2 - Целогодишна работа на кабинета
- При 8 часов работен ден на петдневна работна седмица -15 точки;
- При 6 часов работен ден на петдневна работна седмица -10 точки;
- При 4 часов работен ден на петдневна работна седмица -5 точки;
- При 4 дневна работна седмица -4 точки;
- При 3 дневна работна седмица -3 точки;
К3 - Активност на профила
- До 5 години стаж към момента на подаване на офертата - 5 точки;
- До 10 години стаж към момента на подаване на офертата - 10 точки;
- До 15 години стаж към момента на подаване на офертата - 15 точки;
-Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата - 20 точки;
К4 - Предложена месечна наемна цена:
Най-голям брой точки – 25, получава кандидатът, предложил най-висока наемна цена.
За всяка следваща низходяща наемна цена точките се намаляват с по 5т.
К5 - Възможност на специалиста да бъде на разположение /на повикване/ за консултация и дежурство - 5 точки.
К6 - Извършване на специализирани дейности с необходимото за целта оборудване –5 точки.
Комплексна оценка:
К = К1+ К2 + К3 + К4 + К5 + К6
При равен брой точки, превес ще има кандидатът, предложил по- исока цена по критерия К4.
6. Срок за закупуване на конкурсна документация - до 16.00 часа на:
6.1. На 10.05.2021г. - за първата дата за провеждане на конкурса;
6.2. На 17.05.2021г. - за втора дата за провеждане на конкурса;
Конкурсна документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в Уни Кредит Булбанк”, BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най-късно до 16.00ч. на датата, посочена в т.6, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.
Платежното нареждане за закупените конкурсни книжа по указаната сметка на Община Несебър трябва да съдържа наименованието на участника, който е извьршил плащането и който ще участва в Конкурса, както и наименованието на обекта, за който са закупени информационните книжа.
7. Срок за подаване на писмени оферти - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, лично или от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.
7.1. На 11.05.2021г. - за първата дата за провеждане на конкурса;
7.2. На 18.05.2021г. - за втора дата за провеждане на конкурса;
8. Дата, час и място за провеждане на конкурса:
8.1. Първа дата за провеждане - 12.05.2021г. от 10.15ч. в сградата на Общината.
8.2. Втора дата за провеждане - 19.05.2021г. от 10.15ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.7.1 - 11.05.2021г. е постъпило само едно предложение от кандидат, или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия.


НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ:/П/
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪРПубликувано на 16.04.2021 от Пресцентър Община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове